Monitoring zdrowia zwierząt

StartMonitoring zdrowia zwierząt
Rozwiń

Monitoring stanu zdrowia zwierząt doświadczalnych jest najważniejszym kryterium pozwalającym określić tzw. status zdrowotny zwierząt – decydujący o zakwalifikowaniu ich do badań biomedycznych.

Status zdrowotny hodowli zwierząt doświadczalnych jest zbiorem informacji o stanie zdrowia zwierząt opartym przede wszystkim o wyniki wielokierunkowych, rutynowych badań klinicznych i laboratoryjnych.

Stan zdrowia zwierząt laboratoryjnych biorących udział w eksperymencie ma bezpośredni wpływ na przebieg doświadczenia, powtarzalność i wiarogodność uzyskiwanych wyników, dlatego tak istotne jest wykonywanie doświadczeń naukowych z udziałem zwierząt o potwierdzonym wysokim statusie zdrowotnym – pochodzących ze standaryzowanych hodowli, objętych rutynowym monitoringiem stanu zdrowia.

Ponadto monitoring zdrowia zwierząt laboratoryjnych jest ważnym elementem procesu ujednolicania stada zwierząt doświadczalnych. Możliwie wysoki poziom ujednolicenia zwierząt laboratoryjnych jest zjawiskiem pożądanym z punktu widzenia jakości uzyskiwanych wyników eksperymentów naukowych.

Zakres diagnostyczny monitoringu projektowany jest w oparciu o aktualne standardy Unii Europejskiej, opracowane na podstawie wytycznych opublikowanych przez grupę roboczą FELASA, powołaną w celu określenia zasad monitorowania zdrowia zwierząt laboratoryjnych w jednostkach hodowlanych i eksperymentalnych.

TAZD CBU – GUMed corocznie wykonuje monitoring stanu zdrowia utrzymywanych w jednostce zwierząt. Dotychczasowe wyniki badań potwierdzają wysoki status zdrowotny naszych zwierząt – tzw status SPF (Specific Pathogen Free).

Monitoring zdrowia zwierząt

Wyniki corocznego monitoringu zdrowia zwierząt, przeprowadzonego według zaleceń FELASA. Więcej informacji.